KANCELARIE ADWOKACKIE ADWOKAT MARIUSZ CHARKIEWICZ

Filia: 15-888 Białystok, ul. K.S.Wyszyńskiego 2/1 lok. 209,
Filia: 16-100 Sokółka, ul. gen. W. Sikorskiego 6 lok. 3
kancelaria@kancelaria-charkiewicz.pl

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA/ASYSTENT PRAWNY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Koordynowanie obiegu dokumentów w Kancelarii
 • Obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 • Prowadzenie terminarza i kalendarza spotkań
 • Obsługa centrali telefonicznej
 • Dbanie o porządek w biurze
 • Kontakt z klientami, urzędami, organami, sądami, instytucjami
 • Obsługa elektronicznego systemu prowadzenia spraw

NASZE WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe (na kierunku prawo lub administracja) lub w trakcie studiów zaocznych
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Wysoka kultura osobista i asertywność
 • Łatwość w podejmowaniu decyzji, samodzielność w działaniu, priorytetyzacja powierzonych zadań
 • Łatwość komunikowania się i formułowania myśli
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – mile widziane
 • Prawo jazdy kat. B - będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY

 • Stabilność zatrudnienia
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • Kompletnie wyposażone stanowisko pracy, w tym niezbędne narzędzia do pracy
 • Rozwój osobisty i interesujące wyzwania w Kancelarii o stabilnej pozycji na rynku

Poszukujemy pracowników do:

 1. Filii Kancelarii Adwokackich Adwokat Mariusz Charkiewicz
  w Białymstoku oraz
 2. Filii Kancelarii Adwokackich Adwokat Mariusz Charkiewicz w Sokółce.

Zgłoszenia (CV wraz ze zdjęciem) proszę kierować na adres  e-mail: kancelaria@kancelaria-charkiewicz.pl

O NAS

Kancelarie prowadzone są przez adwokata dr Mariusza Charkiewicza. Kancelarie specjalizują się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu podatkowym, finansowym, karno-skarbowym, administracyjnym, handlowym, gospodarczym, cywilnym, prawie pracy. Nasz zespół składa się z adwokatów oraz radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem
i ogromną praktyką w wyżej wymienionych dziedzinach. Kancelarie posiadają swoje biura w Białymstoku, Sokółce, Warszawie, Lublinie i Puławach.


Zapraszamy do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku.

Główne zadania klubu:

 • kształtowanie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży środowiska wojskowego Garnizonu Białystok;
 • zabezpieczanie czasu wolnego żołnierzom i ich rodzinom;
 • rozwijanie zainteresowań i talentów wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
 • rozwijanie amatorskiej twórczości artystycznej;
 • wsparcie bezpośrednie rodzin żołnierzy i wspieranie trwałości ich relacji;
 • współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w zakresie kultywowania i rozwijania narodowych i patriotycznych wartości kulturowych;
 • popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

Oferujemy:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do przyszłej pracy w sektorze kultury;
 • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury, zajmujących się organizacją koncertów,  zwłaszcza w dziedzinie promocji i organizacji imprez;
 • uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Klub 18. pr;
 • możliwość indywidualnego dostosowania godzin praktyk.

Poszukujemy:

 • studentów kierunków związanych z kulturą i pracą z dziećmi;
 • osób posiadających umiejętność redagowania tekstów, otwartych na kontakt z artystami, potrafiących zarówno pracować w zespole oraz utrzymywać dyscyplinę organizacji pracy, jak i proponować własne rozwiązania.

Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za udział w praktykach.

 

Praktyka studencka - informacja

Chcesz zdobyć doświadczenie, aby w przyszłości szybko znaleźć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę? Zapraszamy do odbycia praktyk w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Praktyka studencka jest bezpłatna i organizowana przez cały rok dla osób w trakcie studiów. Czas jej trwania  to minimalnie 1, a maksymalnie 3 miesiące.

Klub 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk. 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk powinny złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. Można go dostarczyć na jeden z dwóch sposobów:

 • pocztą elektroniczną na adres: d.wojciuk@ron.mil.pl (w tytule wiadomości wpisując:  „praktyka studencka”);
 • pocztą tradycyjną na adres: Klub 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/78, 15-325 Białystok (z dopiskiem na kopercie: „praktyka studencka”).

Po sprawdzeniu dokumentów pod względem formalnym podejmujemy decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na praktykę - informacja ta przekazywana jest kandydatowi w formie elektronicznej. 

Po zakwalifikowaniu się na praktyki studenckie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki należy dostarczyć:

 • skierowanie z uczelni do odbycia praktyki studenckiej,
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zawartego na okres jej trwania (jeśli student jest ubezpieczony na uczelni wystarczy kopia polisy). 

Ministerstwo Finansów w Warszawie
00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12
Ogłoszenie nr 103481 / 29 lipca 2022 r.

referendarz do spraw: przeglądów wydatków publicznych w Zespole do Spraw Przeglądów Wydatków Publicznych, Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1

Ważne do 12 sierpnia 2022 r.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: 
Warszawa Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
- Uczestniczy w sporządzaniu analiz, opracowań, raportów oraz innych materiałów zawierających wyniki ocen efektywności i przeglądów wydatków.
- Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa oraz innymi podmiotami i ekspertami w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia przeglądów wydatków ze środków publicznych.
- Wyszukuje informacje, opracowania, dane w zakresie planowanych lub realizowanych przeglądów wydatków.
- Określa propozycje szczegółowych obszarów i zagadnień podlegających ocenom efektywności i przeglądom wydatków.
- Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa oraz jednostkami sektora finansów publicznych przy wdrażaniu wniosków i rekomendacji z przeglądów wydatków publicznych.

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):
- Wykształcenie: wyższe
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
- Znajomość ustawy o finansach publicznych
- Znajomość metod i technik analizy ekonomicznej, analizy efektywności
- Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
- Umiejętność analizowania informacji
- Umiejętność strategicznego myślenia
- Umiejętność argumentowania
- Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
- Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze analiz ekonomicznych lub w obszarze finansów publicznych
- Znajomość metod i technik statystycznych
- Znajomość procesu budżetowego i procesów związanych z realizacją budżetu państwa dysponentów różnego stopnia

Co oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
- Elastyczny czas pracy  Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną w budynku Ministerstwa Finansów)
- Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
- Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
- Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
- Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
- Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
- Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki
medycznej, uprawnień do zniżek PKP
- Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
- Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, poczta, bufet, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
- Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
- Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość
dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Dostępność:
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
- Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Praca administracyjno-biurowa
- Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Dodatkowe informacje:
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.
Aplikując w formie papierowej lub poprzez ePUAP, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenia muszą zawierać również datę ich sporządzenia.
W przypadku aplikacji składanych elektronicznie, w formularzu aplikacyjnym należy jedynie zaznaczyć odpowiednie oświadczenia - nie jest wymagane dołączanie oświadczeń w formie skanów/zdjęć (wyjątek: do jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, należy dołączyć dodatkowo wymagane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen
Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiąca

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:
- weryfikacja formalna dokumentów
- sprawdzian wiedzy za pomocą testu
- rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):
- CV

Kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADNIA DOKUMENTÓW:
- Dokumenty należy złożyć do: 12 sierpnia 2022 r.
- Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c46c903aae4b4cefb4f1c8d784e35bb8
lub
w formie papierowej, w zamkniętej kopercie na adres:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/202/DWR

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (22) 694 5388

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
- Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mf.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
- Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
- Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
- Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


Kancelaria Mróz Radcy Prawni Sp.p. nawiąże stałą współpracę ze studentem III lub IV roku prawa.

Miejsce pracy: Białystok, siedziba Kancelarii.

Czas pracy: 2-3 dni w tygodniu.

Nasze oczekiwania:

 • III lub IV rok prawa;
 • znajomość prawa cywilnego;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • rzetelność, sumienność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • komunikatywność.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@kancelariamroz.pl.

CV powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


Praktyki zawodowe w Prokuratorii Generalnej RP

Największe sprawy, międzynarodowe postępowania, priorytetowe negocjacje - przyjdź i poznaj tajniki pracy zawodowego pełnomocnika Skarbu Państwa!

Sprawdź, czy szukamy właśnie Ciebie:

 • III-V rok studiów prawniczych lub ukończone studia prawnicze,
 • ukończone przedmioty z zakresu prawa cywilnego,
 • dostępność co najmniej 4 dni w tygodniu,
 • komunikatywność i umiejętności pracy w zespole.

Z kim będziesz współpracować:

 • doświadczeni radcowie Prokuratorii Generalnej i referendarze; pełnomocnicy i skuteczni negocjatorzy,
 • specjaliści z wielu obszarów tematycznych, skupieni w 14 działach merytorycznych.

Dowiedz się więcej na stronie: www.gov.pl/web/prokuratoria zakładka załatw sprawę/praktyki i wyślij zgłoszenie.


R E K R U T A C J A

Z A T R U D N I M Y  M Ł O D S Z E G O  P R A W N I K A

Kancelaria Penteris, Tokaj i Partnerzy młodszego prawnika do zespołu Nieruchomości – jeśli masz za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe oraz bardzo dobrze komunikujesz się w języku angielskim, to nasza oferta może Cię zainteresować.
Zakres praktyki i tym samym pożądanego doświadczenia obejmuje: wsparcie zespołu przy nabyciu lub sprzedaży nieruchomości, przygotowanie dokumentów transakcyjnych, pisanie raportów due dilligence. Znajomość procedury administracyjno-prawnej, w szczególności postępowań budowlanych jest mile widziana.
U m i e j ę t n o ś c i i n i e z b ę d n e k w a l i f i k a c j e :
• wykształcenie wyższe prawnicze;
• status aplikanta;
• minimum 1-2 lata doświadczenia w pracy w kancelarii lub w dziale prawnym przedsiębiorstwa;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• odpowiedzialność i umiejętności krytycznego myślenia;
• dobra organizacja pracy i terminowość w wykonywaniu zadań;
• samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikacji z zespołem.
Z a k r e s o b o w i ą z k ó w :
• wsparcie zespołu w bieżącej obsłudze prawnej klientów kancelarii;
• bieżąca praca nad projektami z zakresu prawa nieruchomości pod nadzorem starszych prawników;
• udział w badaniach prawnych nieruchomości (due diligence);
• wsparcie w obsłudze transakcji i przygotowywaniu dokumentacji oraz udział w negocjacjach;
• analiza zagadnień na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego;
• opracowywanie projektów pism procesowych, opinii prawnych, memorandów, projektów umów, pism i dokumentów.
C o o f e r u j e m y ?
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, zlecenie, kontrakt b2b;
• możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji w renomowanej kancelarii;
• kontakt z międzynarodowym środowiskiem prawniczym i biznesowym;
• wsparcie doświadczonych prawników i opiekuna HR;
• uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Penteris Academy;
2 / 2
• możliwość pracy w trybie hybrydowym;
• benefity pozapłacowe – prywatna opieka medyczna, karta Multisport;
• miłą atmosferę i kulturę pracy w zespole;
• świetną lokalizację biura przy stacji metra w centrum Warszawy.
Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres: contact@penteris.com, z uwzględnieniem klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


R E K R U T A C J A

P R A K T Y K A N T / S T A Ż Y S T A


Kancelaria Penteris, Tokaj i Partnerzy zaprasza studentów IV i V roku prawa oraz absolwentów do udziału w rekrutacji prowadzonej na stanowisko Praktykant (Stażysta – w przypadku absolwentów).
C z e g o o c z e k u j e m y ?
• dobrej organizacji pracy i terminowości w wykonywaniu zadań;
• samodzielności oraz zaangażowania w wykonywane obowiązki;
• dobrej znajomości języka angielskiego;
• precyzji i umiejętności szybkiego wyszukiwania informacji;
• łatwości w nawiązywaniu kontaktów i komunikacji z zespołem.
Z a k r e s o b o w i ą z k ó w
• udział w bieżących projektach (w szczególności z zakresu prawa nieruchomości, korporacyjnego, bankowego, podatkowego i sporów sądowych);
• opracowywanie projektów pism procesowych oraz analiz zagadnień prawnych (research’y);
• kontakt z organami administracji publicznej, sądami i urzędami.
C o o f e r u j e m y ?
• odpłatne 3-miesięczne praktyki (staż);
• możliwość nawiązania stałej współpracy z najlepszymi kandydatami;
• możliwość zdobycia wiedzy zawodowej i zastosowania jej w praktyce;
• pracę w zespole doświadczonych prawników;
• szkolenia organizowane przez Penteris Academy;
• udział w regularnych spotkaniach zespołów poszczególnych praktyk;
• świetną lokalizację biura przy stacji metra w centrum Warszawy.
Lubimy osoby kreatywne, z otwartym umysłem oraz dystansem do siebie. Jeżeli te cechy są Ci bliskie, chcesz zaangażować się w ciekawe i wymagające projekty, a jednocześnie zaznać swobodnej atmosfery pracy, to zachęcamy Cię do aplikowania!
Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres: contact@penteris.com, z uwzględnieniem klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Kancelaria Adwokacka Katarzyny Zdasiuk-Piasecznej, ul. Brukowa 9m. 2 w Białymstoku poszukuje studentów na praktyki studenckie oraz do pracy w kancelarii.
tel. 85 742 07 06
email: sekretariatkzdasiuk@gmail.com 


EBRAND poszukuje studentów do na płatne letnie praktyki do Działu Własności Intelektualnej.

EBRAND oferuje rozwiązania biznesowe pozwalające w prosty sposób tworzyć, rozwijać i chronić domeny i marki w internecie. Jako jeden z liderów branży posiadamy biura i ekspertów w ponad 10 krajach Europy i stale się rozwijamy.

Jesteśmy firmą, która nie boi się podejmowania ryzyka i wypróbowania nowych metod oraz technologii w rozwiązywaniu problemów. Jako zespół adaptujemy się i doskonalimy we wszystkim co robimy.

Opis stanowiska

- miesięczne praktyki w Dziale Własności Intelektualnej

- wsparcie prawników w kontaktach z działami własności intelektualnej międzynarodowych korporacji, w celu ochrony praw własności intelektualnej klientów EBRAND,

- obsługa autorskiej platformy internetowej,

- sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma,

- pomoc w przygotowaniu innych materiałów dla działu IP.

Wymagania

- wykształcenie wyższe, kierunek: prawo

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie oraz piśmie,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

- możliwość zaliczenia praktyk studenckich w ramach praktyk w naszej firmie,

- pracę w młodym zespole i dobrą atmosferę,

- wynagrodzenie zależne od zaangażowania,

- dla najlepszych studentów możliwość przedłużenia praktyk.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres: praca@ebrand.com


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, zaprasza studentów:
prawa, administracji oraz bezpieczeństwa narodowego do odbycia praktyk w swoim urzędzie, w terminie do uzgodnienia.
Zdobądź pierwsze doświadczenie zawodowe.Serdecznie zachęcamy studentów IV i V roku prawa do odbywania praktyk studenckich w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach pod patronatem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach.

Wojskowe Centrum Rekrutacji jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach rekrutacji, operacyjno--obronnych i administracji niezespolonej. Wykonujemy w szczególności zadania z zakresu rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy oraz administrowaniem rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk można uzyskać:

nr tel.: 261 347 440

e-mail: wcrsuwalki@ron.mil.pl


Spółka doradztwa podatkowego - Kancelaria DBO Polska sp. z o.o. w Białymstoku, wg XVI Rankingu Dziennika Gazeta Prawna – Najlepsza Firma Doradztwa Podatkowego w kategorii Spory Podatkowe, nawiąże współpracę ze studentami Wydziału Prawa IV lub V roku.

Wymagania:

- znajomość podstaw prawa (mile widziane ukierunkowanie na prawo podatkowe),

- umiejętność analitycznego myślenia,

- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,

- samodzielność i odpowiedzialność,

- chęci do pracy i poszerzania wiedzy.

Zakres obowiązków:

- research aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk organów podatkowych oraz ich analiza pod kątem prowadzonych przez Kancelarię spraw,

- rozwiązywanie konkretnych problemów prawno-podatkowych,

-sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism do organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Oferujemy:

- możliwość rozwijania zainteresowań z zakresu prawa podatkowego,

- udział w projektach prawno-podatkowych,

- możliwość zapoznania się ze standardami obsługi klientów Kancelarii, w tym czynny udział w analizie skutków podatkowych podejmowanych przez nich decyzji gospodarczych,

- poznanie praktyk, narzędzi i standardów funkcjonowania zespołu Kancelarii,

- przyjacielską atmosferę.

Po odbyciu praktyk przewidziana jest możliwość dalszej współpracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem  wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: biuro@dbopolska.pl


Kancelaria Radców Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp. k.

poszukuje studenta IV-V roku do stałej płatnej współpracy (brak możliwości współpracy zdalnej). Praktyka w wymiarze 3-4 dni w tygodniu (dni i godziny do ustalenia), poprzedzona 14-dniowym okresem próbnym.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV wraz ze zdjęciem i poniższą klauzulą na maila: jharasimowicz@krph.pl.

Główny obszar działalności kancelarii to prawo cywilne (spadkowe, sprawy o zapłatę) i prawo rodzinne (rozwody, kontakty z dziećmi).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp. k. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”


PROPOZYCJA PRAKTYK W FUNDACJI COURT WATCH POLSKA 

Jednym z filarów działalności Fundacji Court Watch Polska jest prowadzenie obywatelskiego monitoringu sądowego, a poczynione w jego ramach obserwacje są podstawą do publikowania raportów i organizacji wydarzeń, mających na celu nie tylko prezentację wyników naszych badań, ale także upowszechnianie dobrych praktyk sądowych oraz oczywiście wskazywanie tych niewłaściwych.

Fundacja prowadzi szkolenia dla Wolontariuszy, którzy uczestniczą w posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności, a następnie przekazują nam swoje obserwacje (za pośrednictwem formularzy dotyczących takich zagadnień jak: przebieg rozpraw sądowych, infrastruktura sądów oraz jawność sądów w dobie Covid-19).

W ten sposób Studenci mogą również realizować praktyki, do czego serdecznie zachęcamy. Niewątpliwą zaletą odbywania praktyk w Fundacji Court Watch Polska jest elastyczny grafik - Student sam decyduje, z jaką częstotliwością udaje się do sądu i uczestniczy w posiedzeniach. Może rozłożyć swoje obserwacje w czasie i przeprowadzać je w różnych sądach, w dowolnej lokalizacji (nie tylko w mieście, w którym studiuje, ale np. również w swoich rodzinnych stronach podczas ferii czy wakacji), a nawet uczestniczyć w rozprawach zdalnych.

Zaświadczenie o odbytych praktykach Fundacja wystawia na wniosek Studenta w dogodnym dla niego momencie. Do czasu praktyk zalicza się szkolenie, obserwacje sądowe (tj. udział w rozprawach) oraz wprowadzenie danych w systemie. Wszystkie te dane należy systematycznie uzupełniać na Profilu Obserwatora, gdyż na tej podstawie wystawiamy później zaświadczenie z uzyskaną liczbą godzin.

Ze strony Fundacji podstawowym warunkiem przystąpienia do praktyk jest odbycie szkolenia, które obecnie odbywają się głównie on-line. Zanim Obserwatorzy zaczną swoją aktywność, Fundacja prosi o podpisanie umowy wolontariatu (obowiązuje ona przez rok i automatycznie wygasa, chyba że Wolontariusz będzie chciał ją przedłużyć).

Informacje o praktykach w Fundacji Court Watch Polska Studenci znajdą stronie: https://amicus.courtwatch.pl/informacje/praktyki-studenckie/

Terminy szkoleń z Obywatelskiego Monitoringu Sądów dla przyszłych Wolontariuszy dostępne są tutaj:

https://amicus.courtwatch.pl/szkolenia/ 

* Celem zaliczenia praktyk w Fundacji Court Watch Polska na poczet obowiązkowych praktyk zawodowych Student powinien - po odbytych praktykach w wymaganym wymiarze - złożyć podanie do Prodziekana ds. Dydaktyki z takim wnioskiem, dołączając zaświadczenie o odbytych praktykach oraz podpisane przez Fundację zaświadczenie potwierdzające realizację efektów uczenia się dla danego kierunku studiów.