Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - dlaczego warto tu studiować?

 

Prestiż

W 2022 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikat Doskonałości Kształcenia kierunkowi Prawo, które jest realizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Prezydium w całej Polsce przyznało 9 certyfikatów w kategorii „Doskonały kierunek”, w tym tylko jeden na kierunku Prawo.

W 2021 r. Prezydium PKA wydało ocenę pozytywną, stwierdzając spełnianie wszystkich kryteriów oceny programowej na kierunkach:

  • Prawo na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim;
  • Administracja na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

W 2013 r. powołany przy Ministrze Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych potwierdził wysoką jakość kształcenia, przyznając nam doskonałą ocenę parametryczną, która uplasowała Wydział na I miejscu w kategorii naukowej „A” w kraju.

W 2012 r. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała jednostce ocenę wyróżniającą za kształcenie prowadzone na kierunku Prawo. Z kolei Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi certyfikat za prowadzenie najlepszego kierunku studiów w Polsce.

Wydział Prawa UwB utrzymuje też wysoką pozycję w rankingach: w I Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej, opublikowanym w 2013 r. – III miejsce, w kolejnym – I miejsce, w 2015 i w 2016 r. – miejsce II, zaś w rankingu opublikowanym w 2017 r. zajęliśmy III miejsce wśród Wydziałów Prawa w Polsce. W 2021 r. Wydział Prawa wciąż figuruje w 10 najlepszych wydziałów prawa w Polsce.

Fot.: zasoby własne Wydziału Prawa UwB

Rozwój

Studia na Wydziale Prawa UwB to nie tylko prestiż, ale również szansa uczestnictwa w kształceniu wysokiej jakości oraz indywidualna pomoc w rozwoju osobistym każdego z Naszych studentów. Oprócz stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendiów dla najlepszych studentów (także studentów niestacjonarnych). Dziekan corocznie przyznaje również nagrody indywidualne. Najlepsi studenci studiów niestacjonarnych, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w roku akademickim, mają szansę przeniesienia się na studia stacjonarne.

Każdy student Naszego Wydziału ma możliwość swobodnego rozwijania swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych oraz organizacjach studenckich. Studenci mają do dyspozycji Wydziałową bazę sportów wodnych w Węgorzewie, a także bezpłatną salę gimnastyczną oraz siłownię.

Zarówno studenci stacjonarni, jak i niestacjonarni mogą uczestniczyć w programie Erasmus+ i kontynuować naukę przez kolejny semestr roku akademickiego na jednej z 60 uczelni pratnerskich w całej Europie. Do dyspozycji Naszych studentów jest również wymiana studencka w ramach programu MOST, który stwarza możliwość odbycia studiów semestralnych lub rocznych na wybranej uczelni w całej Polsce.

Fot.: zasoby własne Wydziału Prawa UwB

 

Ścieżka zawodowa

Nasi studenci przygotowywani są do wejścia na rynek pracy począwszy od pierwszego roku studiów. Mają możliwość odbycia praktyk studenckich m.in. w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych czy konsultingowych. Zdobywają doświadczenie praktykując również w Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie udzielają porad mieszkańcom Białegostoku i regionu. W 2016 r. „Rzeczpospolita” w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych przygotowała I Ranking Studenckich Poradni Prawnych. Nasza Wydziałowa Poradnia Prawna zajęła zaszczytne drugie miejsce w Polsce. 

Studencka Poradnia Prawna - Pracownia Wydziału Prawa UwB utrzymuje swoją silną, czołową pozycję w rankingu wydziałów prawa 2019 dziennika Rzeczpospolita w kategorii „Poradnie Prawne”. Podobnie jak w roku ubiegłym plasuje się na IV miejscu.

Dla studentów V roku oraz dla absolwentów naszego Wydziału organizowane są kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych na aplikacje radcowskie, adwokackie, notarialne, komornicze, sędziowskie oraz  prokuratorskie. 

  

 

Wsparcie studentów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, oprócz stypendiów rektora dla najlepszych studentów (za średnią ocen, za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe), mogą ubiegać się o stypendia socjalne. Oferujemy również inne formy wsparcia: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a w przypadku wydarzeń losowych – zapomogę. Przy opłatach za studia istnieje możliwość rozłożenia należności na dogodne raty lub odroczenia terminu płatności. Ponadto Wydział nie pobiera opłaty wpisowej, opłat za egzaminy poprawkowe oraz za egzamin dyplomowy. Studenci Wydziału mają również możliwość ubiegania się o miejsca w domach studenckich.

 

Współpraca z przedsiębiorcami

„Seminaria Prawne dla Biznesu” to inicjatywa środowiska naukowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku skierowana do polskich przedsiębiorców. Pomysł organizacji Seminariów spotkał się z wielką aprobatą środowiska biznesu, czego dowodem było podpisanie listów intencyjnych z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz z Podlaskim Klubem Biznesu.

Istotą przedsięwzięcia jest bieżące definiowanie najbardziej istotnych i skomplikowanych problemów prawnych, z którymi określona branża lub grupa przedsiębiorców mierzy się i ma poważne kłopoty. Sprawy te są poddawane analizie przez ekspertów z Wydziału Prawa, którzy następnie podczas Seminariów przedstawiają wyniki swoich badań i ekspertyz. Dyskusja podczas Seminariów jest uzupełniona udziałem doświadczonych praktyków. Niezwykle istotny jest również aktywny udział przedsiębiorców.

Jesteśmy głęboko przekonani, że badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa będą miały wpływ na otoczenie biznesu i ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorcom.

Seminaria Prawne dla Biznesu mają wymiar cykliczny i są ukierunkowane na długofalową i wielowątkową współpracę w pełni odpowiadającą potrzebom przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.prawo.uwb.edu.pl/seminaria-prawne-dla-biznesu

              

Fot.: zasoby własne Wydziału Prawa UwB

Komfort

Na naszym Wydziale studiuje się w komfortowych warunkach.  Już sama lokalizacja jest doskonała: budynek Wydziału znajduje się w samym centrum Białegostoku, z dobrym dojazdem komunikacją miejską. Zmotoryzowani mają do dyspozycji parking. Co ważne – nasza siedziba jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: ma podjazdy i windę.

Zachęcamy do odbycia wirtualnego spaceru po Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku!

Wszystkie sale wykładowe i ćwiczeniowe są wyposażone w urządzenia multimedialne. Nasza główna aula wykładowa, z 380 miejscami, wyposażona jest w system nagłośnienia konferencyjnego, system prezentacji obrazu i cyfrowy system tłumaczeń symultanicznych. Jest też wyposażona w pętlę induktofoniczną wspomagającą słyszenie osób niedosłyszących. Aula jest klimatyzowana, ze sterowanym oświetleniem. Jedno z wydziałowych pomieszczeń przystosowane jest do prowadzenia symulacji rozpraw sądowych, a Pracownia Kryminalistyki jest wyposażona w sprzęt do badania autentyczności dokumentów, modele broni palnej, a także zestawy do badania zawartości m.in. dysków twardych, przenośnych oraz telefonów komórkowych i tabletów.

Na Wydziale funkcjonuje Biblioteka Prawnicza. W zbiorach biblioteki znajdują się wydawnictwa (krajowe i zagraniczne) z zakresu prawa i nauk pokrewnych (tj. administracji, europeistyki, bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki, kryminologii), a także z nauk społecznych i politycznych. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Czytelnia naukowa dysponuje 66 miejscami. W katalogach znajduje się 13 stanowisk komputerowych oraz 1 stanowisko dostosowane do potrzeb osób niedowidzących. Użytkownicy biblioteki mają możliwość korzystania z wielu internetowych prawniczych baz danych (w tym publikacji krajowych i zagranicznych), m.in.: Lex, Legalis, Polska Bibliografia Prawnicza, Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line, Czytelnia książek on-line (Ebsco Ebooks, Ibuklibra, Springer), Arslege, Legal Source.  

 

 Fot.: zasoby własne Wydziału Prawa UwB

Dostęp do tych baz jest również możliwy w Pracowni komputerowej. Posiada ona 23 stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego internetu. Studenci, pracownicy i goście mogą też korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu – EDUROAM. Natomiast system USOSWeb umożliwia dostęp do informacji i pozwala studentom na dokonanie wielu formalności bez konieczności osobistej wizyty na Wydziale.

 

 Fot.: zasoby własne Wydziału Prawa UwB

Wszyscy, którzy dotrą na Wydział nie muszą chodzić głodni.  Do dyspozycji studentów jest Bistro „Na Prawo”.