Krok 1: 

Prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej, z którymi instytucjami Wydział Prawa UwB podpisał umowy o organizację praktyk dla studentów wydziału. Spośród wymienionych instytucji należy dokonać wyboru tej, w której chce się odbywać praktykę.

 

Krok 2: 

Po dokonaniu wyboru instytucji należy dokonać jej zgłoszenia u koordynatora do spraw praktyk (p.210). Deklarację planowanej praktyki zawodowej należy wydrukować ze strony internetowej Wydziału Prawa. (Strefa: Student – Praktyki – Formularze). Uzupełnione i podpisane deklaracje prosimy złożyć w p. 210, gdzie odebrać można dziennik praktyk. Studenci studiów niestacjonarnych mogą dokonać formalności związanych z organizacją praktyki w dziekanacie na zjeździe swojego kierunku studiów.


Krok 3: 

Należy udać się do opiekuna praktyk w celu uzyskania skierowania na praktykę.


Krok 4: 

Po odbyciu praktyki należy ponownie udać się do opiekuna praktyk z wypełnionym dziennikiem praktyk lub zaświadczeniem o odbytej praktyce, aby uzyskać wpis zaliczenia z praktyk do systemu usos. Zachęcamy do wypełnienia ankiety oceny praktyk (Strefa: Student – Praktyki – Formularze). Dziennik praktyk oraz ankieta zostają u opiekuna.

 

Osoby pracujące, które wyrażają chęć zaliczenia pracy na poczet praktyk zawodowych zobowiązane są do złożenia podania skierowanego do Prodziekana ds. Dydaktyki. Podanie powinno zawierać prośbę o wyrażenie zgody na zaliczenie wykonywanej pracy zawodowej na poczet obowiązkowej praktyki. Do podania należy dołączyć kserokopię umowy o pracę (oryginał umowy należy przedstawić do wglądu) lub zaświadczenie od pracodawcy oraz zaświadczenie podpisane przez pracodawcę potwierdzające realizację efektów uczenia się.

 

Osoby pracujące, które uzyskały zgodę Prodziekana na zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki, są zobowiązane przedstawić opiekunowi praktyk kserokopię podania ze zgodą Prodziekana.

 
Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie umowy o pracę jest zatrudnienie studenta w jednej z niżej wymienionych instytucji:

Prawo
Praktykę studenci mogą odbyć w: urzędach administracji publicznej, sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, Studenckiej Poradni Prawnej i Centrum Praktyk Sądowych, biurach poselskich, senatorskich, posłów parlamentu europejskiego i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.
 
Administracja

Praktykę studenci mogą odbyć w: urzędach administracji publicznej, sądach administracyjnych, instytucjach i organizacjach krajowych, organach administracji, biurach poselskich, senatorskich, posłów parlamentu europejskiego i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.

  
Bezpieczeństwo i prawo

Praktykę studenci mogą odbywać w: urzędach administracji publicznej, sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, Studenckiej Poradni Prawnej i Centrum Praktyk Sądowych, instytucjach i organizacjach krajowych, organach administracji, biurach poselskich, senatorskich, posłów parlamentu europejskiego i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.

 
Kryminologia

Praktykę studenci mogą odbywać w: urzędach administracji publicznej, organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawnych, Studenckiej Poradni Prawnej i Centrum Praktyk Sądowych, instytucjach i organizacjach krajowych, organach administracji i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.