STUDIA PODYPLOMOWE

FUNKCJONOWANIE LASÓW PAŃSTWOWYCH W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, EUROPEJSKIEGO I KRAJOWEGO

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

UWAGA: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO 30 WRZEŚNIA 2022 R.

 

 

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do udziału w studiach podyplomowych:

Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

 

 

Celem studiów jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych na różnych szczeblach struktury organizacyjnej Lasów Państwowych poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej odnośnie aktualnego stanu regulacji prawnych – międzynarodowych, europejskich i krajowych – określających ramy działalności Lasów Państwowych, posiadających wpływ na ich zadania i codzienne funkcjonowanie.

 

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 W sposób adekwatny do celu studiów skonstruowano ich program, który obejmuje trzy moduły:

- moduł 1: Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego

- moduł 2: Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa europejskiego

- moduł 3: Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa krajowego.

 

Szczegółowy program studiów, struktura modułów, forma zajęć oraz dobór kadry prowadzącej zajęcia determinowane są jednocześnie wieloletnim doświadczeniem Wydziału Prawa w organizacji studiów podyplomowych dedykowanych określonym grupom zawodowym i profesjom.

Oferta studiów podyplomowych Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego wykorzystuje również długotrwałe doświadczenia Wydziału Prawa współpracy organizacyjnej i merytorycznej (naukowej) z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

Zajęcia zaplanowane w obrębie trzech modułów obejmują zagadnienia:

- analizy międzynarodowych, europejskich i krajowych aktów prawnych i stosownych dokumentów strategicznych i programowych istotnych z perspektywy funkcjonowania Lasów Państwowych i wpływających na zakres i charakter ich zadań oraz ich praktyczną działalność  

- analizy orzecznictwa i praktyki organów sądowniczych (międzynarodowych, europejskich i krajowych) w zakresie odpowiadającym kompetencjom i zadaniom Lasów Państwowych i podejmowanej przez nie aktywności

- analizy praktycznych aspektów funkcjonowania organizacji i organów międzynarodowych, europejskich i krajowych oraz organizacji pozarządowych (w tym także międzynarodowych) w zakresie, w jakim dotyczą działalności Lasów Państwowych i realizacji ich zadań

 

Absolwent studiów podyplomowych Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego:

- posiada wiedzę na temat relacji między prawem krajowym a prawem międzynarodowym i europejskim, w szczególności w obszarach istotnych z punktu widzenia działalności Lasów Państwowych i ich zadań

- posiada wiedzę na temat treści i charakteru regulacji prawnych właściwych prawu międzynarodowemu, europejskiemu i krajowemu (w tym – prawu administracyjnemu, cywilnemu i karnemu) w dziedzinie ochrony środowiska, przyrody i leśnictwa i innych obszarów objętych kompetencjami/właściwością Lasów Państwowych

- posiada wiedzę na temat głównych (międzynarodowych, europejskich i krajowych) koncepcji, strategii i programów w zakresie ochrony środowiska, przyrody oraz leśnictwa oraz ich znaczenia dla kształtowania stosownych regulacji prawnych odnoszących się do działalności Lasów Państwowych i realizowanych przez nie funkcji

- posiada wiedzę na temat praktyki orzeczniczej międzynarodowych, europejskich i krajowych organów sądowniczych w zakresie problemów ochrony środowiska, przyrody i leśnictwa istotnych z punkt widzenia działalności państwa i jego organów oraz jednostek, w tym Lasów Państwowych

- posiada wiedzę na temat specyfiki i praktycznych aspektów funkcjonowania międzynarodowych, europejskich i krajowych organizacji i organów, w tym również organizacji pozarządowych, i ich znaczenia z perspektywy funkcjonowania Lasów Państwowych

 

Wykładowcy

 Zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez wykładowców Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalistów w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego, prawa cywilnego, karnego oraz prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

Co szczególnie ważne – zajęcia prowadzą również przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz praktycy (m.in. adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi), których zaangażowanie w proces kształcenia gwarantuje rzetelne powiązanie wiedzy teoretycznej z aspektami praktyki obrotu prawnego w sferze funkcjonowania Lasów Państwowych.

 

Informacje organizacyjne:

 - Liczba zjazdów: 15 (232 godziny dydaktyczne), w tym 10 zjazdów stacjonarnie i 5 zjazdów online.

Zjazdy w roku akademickim odbywają się zwykle co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem ustalonym przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i dostępnym na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB od września 2022 r.

- Dni zjazdowe dla zajęć w trybie stacjonarnym (10 zjazdów): piątek – niedziela w godz.: piątek - 15.00:- 18.30, sobota - 9.00:18.00, niedziela 09.00 :14.00.

- Dni zjazdowe dla zajęć online: sobota – niedziela w godz. 9.00 – 17.00

 

 

- Czas trwania studiów: 2 semestry

- Forma zaliczenia studiów: test na zaliczenie każdego z trzech modułów przewidzianych programem studiów (ocena końcowa na dyplomie to suma trzech zaliczeń).

- Obecność na zajęciach: minimum 80%

- Czesne: 7 000 zł za cały cykl kształcenia (materiały dydaktyczne, przerwy kawowe)

- Rekrutacja kandydatów: od 18 maja do 10 lipca 2022 r.

 

Sposób zaliczenia studiów:

 • zaliczenie poszczególnych grup przedmiotów (modułów) w formie testu na ocenę pozytywną,
 • obecność na zajęciach min. 80%.

 

Studia trwają od października 2022 r. do połowy czerwca 2023 r.

 

W ramach studiów podyplomowych Wydział Prawa UwB oferuje elastyczną formułę kształcenia opartą na dwóch elementach:

 1. dostosowanie formuły poszczególnych zajęć do specyfiki omawianych tematów i potrzeb artykułowanych przez uczestników co – poza formą wykładową – zakłada stosowanie elementów warsztatowych i konwersatoryjnych w ramach poszczególnych modułów
 2. zapewniony uczestnikom pełny dostęp do materiałów dydaktycznych.

 

Limit miejsc: 60 osób.

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność rejestracji w Internetowym Rejestrze Kandydatów (IRK) dostępnym na stronie Uniwersytetu w Białymstoku: https://irk-sp.uwb.edu.pl/pl/ 

Informacje o rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe znajdują się w załączniku (poniżej).

 

Rozpoczęcie studiów podyplomowych zostanie poprzedzone spotkaniem organizacyjnym z Kierownikiem Studiów z ramienia Wydziału Prawa dotyczącym otwarcia i formalnych aspektów elektronicznej rejestracji na Studia, podpisywania stosownych umów, zasad przebiegu zajęć i zaliczeń.

 

Wszelkie sprawy organizacyjne i merytoryczne na etapie rejestracji, jak i podczas studiów należy zgłaszać do dr hab. Iwony Wrońskiej działającej z ramienia Dziekana Wydziału Prawa UwB jako Kierownik Studiów Podyplomowych Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.

 

Dane do kontaktu:

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. Iwona Wrońska

Wydział Prawa UwB

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

tel. +48 603 702 500

e-mail: iwona.wronska@wp.pl  lub wronska@uwb.edu.pl 

 

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych (pok.202)

mgr Anna Biernacka

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

poniedziałek – piątek godz. 9.00-14.00

tel.: (85) 745 71 73

e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

INFORMACJE O REKRUTACJI

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

 • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
 • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK na studia podyplomowe znajdujący się na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku: https://irk-sp.uwb.edu.pl
 • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Harmonogram rekrutacji:

Rekrutacja podstawowa:

 • 18 maja – 10 lipca 2022 r. - rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • W ciągu 7 dni od daty zarejestrowania się w IRK należy drogą mailową przesłać do Sekretariatu Studiów Podyplomowych skany następujących dokumentów:

- formularz podania o przyjęcie na Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Podanie należy wydrukować z systemu IRK po zakończeniu rejestracji.

- skan dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

SKANY NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 • Oryginały w/w dokumentów należy dostarczyć na pierwszy zjazd studiów podyplomowych, co warunkuje podpisanie umowy o uczestnictwie w studiach podyplomowych.
 • 13 lipiec 2022 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostaną przekazane kandydatom droga mailową.

Rekrutacja uzupełniająca:

 • 1 września – 30 września 2022 r. - rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • W ciągu 7 dni od daty zarejestrowania się w IRK należy drogą mailową przesłać do Sekretariatu Studiów Podyplomowych skany następujących dokumentów:

- formularz podania o przyjęcie na Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Podanie należy wydrukować z systemu IRK po zakończeniu rejestracji.

- skan dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

SKANY NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 • Oryginały w/w dokumentów należy dostarczyć na pierwszy zjazd studiów podyplomowych, co warunkuje podpisanie umowy o uczestnictwie w studiach podyplomowych.
 • 5 października 2022 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe zostaną przekazane kandydatom droga mailową.

Wszelkie sprawy organizacyjne na etapie rejestracji można zgłaszać droga mailową lub telefoniczną do mgr Anny Biernackiej zajmującej się obsługą administracyjną Studiów Podyplomowych Lasów Państwowych oraz do dr hab. Iwony Wrońskiej działającej z ramienia Dziekana Wydziału Prawa UwB jako Kierownik Studiów Podyplomowych Lasów Państwowych.

 

Dane do kontaktu:

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych (pok.202)

Wydział Prawa

Uniwersytet w Białymstoku

mgr Anna Biernacka

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

poniedziałek – piątek godz. 9.00-14.00

tel.: (85) 745 71 73

e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. Iwona Wrońska

Wydział Prawa UwB

ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok

tel. +48 603 702 500

e-mail: iwona.wronska@wp.pl lub wronska@uwb.edu.pl