Stypendium socjalne

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium rektora

Zapomoga

Aktualne formularze


1 grudnia 2021 roku została uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Obie wyżej wymienione tury będą otwarte do 30 czerwca 2022 roku.

Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.


 Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2021/2022


Harmonogram czynności w postepowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akad. 2021/2022

zgodnie z Komunikatem nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 października 2021 r.

Termin

Czynność postępowania

od 21.10.2021 r.

godz. 00.01

Uruchomienie generowania wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz o stypendium rektora.

3.11.2021 r.

godz. 23.59

Zamknięcie czynności elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB

4.11.2021 r.

godz. 14.30

Ostatni dzień przyjmowania dokumentów w wersji papierowej.

do 12.11.2021 r.

Zamieszczenie W BIP UwB komunikatu rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stawek świadczeń.

do 30.11.2021 r.

Sporządzenie i doręczenie decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów oraz wykonanie przelewów na indywidualne rachunki bankowe studentów.

 


Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2021/2022:

31 maja

30 czerwca


Komunikat nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2021/2022

 

 

Stawki stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora oraz maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi w roku akad. 2021/2022

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 1050 zł

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium socjalnego [zł/m-c] 

do   600,99 zł

1000

601,00 zł   -   800,99 zł

900

801,00 zł   -   1050,00 zł

800

 

 

 

Miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego

Przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 600,99 zł

Tytuł zwiększenia stypendium

Wysokość zwiększenia stypendium [zł/m-c] 

zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim

100

zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

120
(100 student + 20 małżonek/dziecko)

  

 

Miesięczne stawki stypendium Rektora

 

Rok studiów

Wysokość stypendium
[zł/m-c]

I rok studiów I stopnia (stypendium na podstawie uprawnień wynikających z § 22 ust. 3 Regulaminu)

900

II – V rok jednolitych studiów magisterskich

II - III rok studiów I stopnia

I - II rok studiów II stopnia

do 478,49 pkt

900

od 478,50 pkt

1300

 

 

 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych - 600 zł/m-c

(niezależnie od stopnia niepełnosprawności)

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi w roku akad. 2021/2022 - do 1000 zł.

 


Komunikat nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni


Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.


Wnioski o stypendium socjalne należy składać dopiero po uzyskaniu akceptacji oświadczenia o dochodach (w USOSweb). W wersji papierowej należy złożyć wniosek i oświadczenie o dochodach wygenerowane z USOSweb oraz wszystkie oświadczenia studenta i członków rodziny (w szczególności z27).


Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.


Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora). Student, któremu stypendium zostało przyzne przed rozpoczęciem urlopu nie traci do niego prawa.

Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

  • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
  • studiuje dłużej niż 6 lat,
  • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
  • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

  • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
  • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.


Wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami przyjmowane są wyłącznie w wersji papierowej w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 85 745 78 89.