Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia po raz pierwszy wprowadzony został Zarządzaniem Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 października 2007 r. Obecnie funkcjonuje na podstawie Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku. System ten tworzą: wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia, wydziałowa rada konsultacyjna i kierunkowe zespoły dydaktyczne.

Zadania wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia:

 • podejmowanie działań monitorujących na rzecz zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Prawa (w tym prowadzenie badań ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych oraz opinii absolwentów, pracodawców i uczestników praktyk),
 • dokonywanie oceny własnej i sporządzanie corocznego sprawozdania z funkcjonowania wszystkich elementów systemu jakości kształcenia na Wydziale Prawa, ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron w poszczególnych obszarach podlegających monitorowaniu.

W skład osobowy zespołu wchodzą:

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Przewodnicząca wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

Członkowie odpowiedzialni za opiniowanie tematów prac dyplomowych:
Dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB – Prodziekan Wydziału ds. Nauki
Dr hab. Artur Olechno, prof. UwB – Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki
Dr hab. Izabela Anna Kraśnicka, prof. UwB – Prodziekan Wydziału ds. Rozwoju

Członkowie odpowiedzialni za przeprowadzanie badań ankietowych wśród pracodawców i absolwentów:
Dr Piotr Kołodko
Dr Karol Kuźmicz
Dr Rafał Michałowski

Członkowie odpowiedzialni za dokonywanie analizy monitorowania procesu kształcenia na kierunku Prawo i przygotowanie sprawozdania z tego zakresu:
Dr Arkadiusz Bieliński
Dr Karolina Zapolska

Członkowie odpowiedzialni za dokonywanie analizy monitorowania procesu kształcenia na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe oraz Bezpieczeństwo i prawo i przygotowanie sprawozdania z tego zakresu:
Dr Marta Andruszkiewicz
Dr Joanna Pawlikowska

Członkowie odpowiedzialni za dokonywanie analizy monitorowania procesu kształcenia na kierunku Kryminologia i przygotowanie sprawozdania z tego zakresu:
Dr Dariusz Kużelewski
Dr Emilia Truskolaska

Członkowie odpowiedzialni za dokonywanie analizy monitorowania procesu kształcenia na kierunku Administracja i przygotowanie sprawozdania z tego zakresu:
Dr Maciej Pannert
Dr Anna De Ambrosis Vigna

Członkowie odpowiedzialni za dokonywanie analizy monitorowania procesu kształcenia na kierunkach Prawo i podatki w biznesie oraz Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa i przygotowanie sprawozdania z tego zakresu:
Dr Ewelina Bobrus- Nowińska
Dr Marcin Tyniewicki

Przedstawiciel doktorantów:
Mgr Łukasz Presnarowicz

Przedstawiciel studentów:
Daniel Matwiejczuk

Zadania wydziałowej rady konsultacyjnej:

 • ocena stopnia realizacji zakładanych dla danego kierunku studiów efektów uczenia się,
 • opiniowanie inicjatyw w zakresie powoływania nowych kierunków,
 • proponowanie zmian w programach studiów mających na celu ich doskonalenie, w tym w zakresie ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

W skład osobowy rady wchodzą:

Krzysztof Adamiak – Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
Jarosław Antychowicz - Prezes Infinity Group w Białymstoku
Dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB – Wydział Prawa UwB
Zbigniew Bohdziewicz – Dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Bank Polski
Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Anna Daszuta-Zalewska - Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
Prof. dr hab. Leonard Etel – Wydział Prawa UwB
Paweł Dzienis – Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku
Adw. Jowita Natalia Grochowska - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku
Roman Jakubiuk – Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Białymstoku
Mec. Joanna Beata Kamieńska – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku
Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku
Płk dr Grzegorz Konopko – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku
Jolanta Korwin-Piotrowska – Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku
Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
Tomasz Kozłowski - Prezes – Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Koordynator Polskiego Klastra Budowlanego/ Podlaski Związek Pracodawców
Kpt. Małgorzata Błażewicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku
Małgorzata Łukaszewicz - przedstawiciel studentów
Dr Stanisław Łuniewski – Dyrektor Generalny PU-A ASTWA Sp. z o. o.
Prof. dr hab. Piotr Niczyporuk – Wydział Prawa UwB
Andrzej Józef Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Wojciech Orłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
Izabela Polecka – Dyrektor - Zrzeszenie Kupców Producentów i Usługodawców w Białymstoku
Łukasz Prokorym – Przewodniczący Rady Miasta Białystok
Piotr Rećko – Starosta Sokólski
Katarzyna Rutkowska - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju AC S.A. w Białymstoku
Sebastian Rynkiewicz - Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali
Wojciech Stachurski – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
Wojciech Strzałkowski – Prezes Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu
Jarosław Stypułkowski - Prezes Zarządu Zrzeszenie Kupców Producentów i Usługodawców w Białymstoku
Nadinsp. Robert Szewc - Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku
Insp. Maciej Daniel Wesołowski – Komendant Miejski Policji w Białymstoku
Tomasz Wyszkowski – Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Mgr Paulina Zadykowicz- przedstawiciel doktorantów
Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół - Radca Prawny-Partner, Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy
Bryg. mgr Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
Dr Agnieszka Zemke-Górecka – Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku
Sławomir Żubrycki - Prezes Zarządu Palisander Sp. z o.o.

Zadania kierunkowych zespołów dydaktycznych:

 • monitorowanie dostosowania programów studiów na prowadzonych kierunkach
  do obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz potrzeb rynku pracy,
 • przedstawianie dziekanowi projektów doskonalenia programów studiów w oparciu o wnioski wynikające ze sprawozdań wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia (w tym z analiz badań ankietowych studentów i absolwentów, monitoringu losów absolwentów), zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz opinii wydziałowych rad konsultacyjnych.

W skład osobowy zespołów wchodzą:

 1. Na kierunku Prawo:
  Dr hab. Tomasz Dubowski
  Dr Maciej Etel
  Dr hab. Lech Jamróz
  Dr Paweł Czaplicki
  Katarzyna Krupska
 2. Na kierunku Administracja:
  Dr hab. Andrzej Jackiewicz, prof. UwB
  Dr hab. Artur Modrzejewski
  Dr Justyna Kulikowska – Kulesza
  Mgr Wojciech Zoń
  Joanna Lebiedzińska
 3. Na kierunku Bezpieczeństwo i prawo:
  Dr hab. Adam Bartnicki
  Dr hab. Marcin Łysko, prof. UwB
  Dr Dominik Kościuk
  Dr Michał Ożóg
  Katarzyna Kaszuba
 4. Na kierunku Kryminologia:
  Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
  Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz
  Dr Paulina Pawluczuk-Bućko
  Dr Ewelina Wojewoda
  Dominika Litwińczuk
 5. Na kierunkach Prawo i podatki w biznesie oraz Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa:
  Dr hab. Rafał Dowgier, prof.UwB
  Dr Ewa Lotko
  Dr Krzysztof Teszner
  Mgr Łukasz Presnarowicz
  Emilia Deputat