HISTORIA 

Dnia 29 września 1972 r. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki wydał zarządzenie, które przyznało Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku prawo do tworzenia akademickich struktur organizacyjnych, tzn. wydziałów. Wydarzenie to stanowiło podstawę kształtowania struktur obecnego Wydziału Prawa. Wtedy to został powołany Wydział Administracyjno-Ekonomiczny, który utworzono na bazie dotychczas funkcjonującego, jako oddział Wydziału Prawa i Administracji UW, Zawodowego Studium Administracji w Białymstoku. Studium prowadziło dotychczas kształcenie w systemie 3-letnich studiów administracyjnych stacjonarnych. Utworzony Wydział uzyskał wkrótce prawo kształcenia w systemie pięcioletnich magisterskich studiów administracyjnych. Przekształcenia te wpłynęły korzystnie na rozwój kadry nauczającej. W 1974 r. Wydział zatrudniał na pełnym etacie 23 pracowników (2 docentów, 5 doktorów i 16 asystentów), korzystając nadal z pomocy kadry Wydziału Prawa i Administracji UW. Powstały zakłady: Zakład Nauk Prawnych, Administracji i Zarządzania, Ekonomii Politycznej, Planowania i Polityki Gospodarczej oraz Nauk Politycznych. 

W 1975 r. utworzono drugi kierunek kształcenia w systemie stacjonarnym i zaocznym – ekonomikę i organizację produkcji, ponadto rozpoczęto kształcenie w ramach trzyletnich zaocznych zawodowych studiów administracyjnych. W 1977 r. powołano na Wydziale studia administracyjne zaoczne II stopnia - magisterskie. W tym czasie na Wydziale studiowało 1500 studentów (na kierunkach ekonomika i administracja, z tego 940 na administracji). Wraz z rozwojem form kształcenia i liczby studentów następował wzrost kadry. W 1979 r. liczyła ona 46 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 4 docentów, 15 adiunktów i 27 asystentów. Utworzono w tym czasie kolejne dwa zakłady: Zakład Ekonomiki Produkcji oraz Zakład Ustroju PRL i Stosunków Międzynarodowych, ponadto powstał Ośrodek Organizacji Pracy i Nowoczesnych Technik Administracji i Zarządzania (funkcjonujący dzisiaj pod nazwą Pracownia komputerowa).

Dzięki zintensyfikowanyom pracom, w 1979 r. wyodrębniono w ramach Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Instytut Prawno-Administracyjny i Instytut Ekonomii. W strukturze Instytutu Prawno-Administracyjnego znalazło się pięć zakładów, w tym dwa nowo powołane: Zakład Prawa Cywilnego i Zakład Prawa Karnego. Utworzone Instytuty uzyskały samodzielność w zakresie organizacji procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych. Decyzja o wewnętrznym podziale była pierwszym krokiem do powołania na bazie tych jednostek obecnie funkcjonujących Wydziałów: Prawa i Ekonomicznego.

Dzień 1 października 1981 r. stanowi datę przekształcenia studiów administracyjnych w prawnicze. Działania władz Instytutu Prawno-Administracyjnego i Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego doprowadziły do uzyskania przez Instytut prawa kształcenia w systemie pięcioletnich magisterskich studiów prawniczych stacjonarnych. Tym samym Instytut prowadził kształcenie na dwóch kierunkach: prawo (studia stacjonarne) i administracja (studia zaoczne). Konsekwencją rozszerzenia profilu kształcenia była zmiana w 1985 r. jego nazwy na Instytut Prawa, a nazwy Wydziału – na Prawno-Ekonomiczny.  W tym samym roku Instytut zreformował również kształcenie w systemie zaocznym, wprowadzając w miejsce studiów dwustopniowych jednolite pięcioletnie studia administracyjne.

Z dniem 30 kwietnia 1987 r. zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Wydział Prawno-Ekonomiczny został przekształcony w dwie samodzielne jednostki akademickie: Wydział Ekonomiczny i Instytut Prawa na prawach wydziału. Instytut Prawa uzyskał wszelkie uprawnienia wydziału, a jego dyrektor kompetencje dziekana. Pod koniec lat osiemdziesiątych w Instytucie zatrudnionych było 48 nauczycieli akademickich na pełnym etacie (8 profesorów, 22 adiunktów, 18 asystentów), a ponadto dwóch profesorów na niepełnym etacie. Funkcjonowało siedem zakładów. 

Ze względu na dynamicznie postępujący rozwój struktur Wydziału oraz wzrost liczby pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, w dniu 27 czerwca 1990 r. Rektor UW wydał zarządzenie o przekształceniu Instytutu Prawa na prawach wydziału w Wydział Prawa. Pierwszym dziekanem Wydziału Prawa został prof. dr hab. Eugeniusz Smoktunowicz .

Od tego czasu Wydział podlega dalszemu intensywnemu rozwojowi, zaś postęp naukowy i kadrowy Wydziału Prawa był podstawą do ubiegania się o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Uprawnienie to zostało przyznane przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w dniu 26 września 1994 r. Ponadto, z dniem 26 maja 1997 r. Wydział uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawa.

Uchwałą nr 316/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 r. Wydział Prawa uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku Administracja i uchwałą nr 317/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 r. na kierunku Prawo. Obecnie Wydział prowadzi kształcenie na kierunkach: Prawo (jednolite studia magisterskie), Administracja (studia pierwszego i drugiego stopnia), Bezpieczeństwo Narodowe (studia pierwszego i drugiego stopnia) Kryminologia (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz posiada szeroką ofertę kierunków studiów podyplomowych. W latach 2006-2016 istniał także kierunek europeistyka (studia pierwszego i drugiego stopnia).

Wydział Prawa UwB od lat należy do czołówki uniwersyteckich wydziałów prawa w Polsce. W 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi certyfikat za prowadzenie najlepszego kierunku studiów w Polsce. Następnie w 2013 r. powołany przy MNiSW Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych potwierdził wysoką jakość kształcenia, przyznając Wydziałowi doskonałą ocenę parametryczną, która uplasowała Wydział – z uwagi na największą liczbę zdobytych podczas oceny punktów – na I miejscu w kategorii naukowej „A” wśród wydziałów prawa w Polsce. Wysoka pozycja utrzymywana jest również w innych rankingach. W rankingach wydziałów prawa w Polsce dziennika Rzeczpospolita od samego początku Wydział Prawa UwB plasuje się na wysokich pozycjach: w 2012 r. było to I miejsce, w 2013 r. – III miejsce, w 2014 r. – V miejsce, w 2015 i 2016 r. – II miejsce. W rankingach tych brane są pod uwagę trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Na wszystkich trzech płaszczyznach białostockie prawo otrzymuje wysokie noty. W 2016 r. dziennik Rzeczpospolita po raz pierwszy przygotował – w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych – I Ranking Studenckich Poradni Prawnych. Studencka Poradnia Prawa z Białegostoku zajęła II miejsce.

Aktywność naukowo-badawcza pracowników Wydziału Prawa sprawia, iż od lat poszerzają się międzynarodowe kontakty z przedstawicielami takich krajów, jak m.in.: Japonia, Niemcy, Rosja, Austria, Portugalia, USA, Wielka Brytania, Australia, Chiny i Turcja. Pokłosiem tych kontaktów są umowy, m.in. z Instytutem Kryminologii Uniwersytetu Cambridge. W dniu 8 listopada 2014 r. zawarto umowę  Międzynarodowej Sieci Naukowej, której liderem jest Wydział Prawa, zaś pozostałymi partnerami Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydział Prawa biorą również czynny udział w projektach unijnych, występując w rolach ekspertów oraz wykonawców. W ostatnich latach realizowane były takie projekty jak: „Białostocka Akademia Samorządowa” (termin realizacji: 2010-2012), „Opracowanie i wdrożenie programu nauczania prawniczego języka angielskiego z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych” (termin realizacji: 2009-2011), „EduLAw: Law and Rights Modules in Teacher Training Programmes” (termin realizacji: 2016-2019).

Intensywnie rozwijają się także ośrodki prawa obcego – Letnia Szkoła Prawa Porównawczego Amerykańskiego i Europejskiego (organizowana w porozumieniu z Michigan State University – College of Law), która posiada Akredytację American Bar Assocation; Szkoła Prawa Niemieckiego (we współpracy z Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin); Szkoła Prawa Francuskiego (we współpracy z Université Paris X Nanterre), zaś od 2015 r. funkcjonuje Polsko-Rosyjska Szkoła Prawa organizowana wspólnie z Wydziałem Prawa i Historii Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego. Na Wydziale Prawa UwB działa także Centrum Prawniczego Języka Angielskiego (Białystok Legal English Centre), posiadające od 2014 r. akredytację TOLES „Test of Legal English Skills”.

Wydział nawiązuje współpracę z praktyką na wielu płaszczyznach, np. wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku w 2015 r. uruchomiono Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, zaś przy wsparciu Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku oraz Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski S.K.A. z Poznania zorganizowano po raz pierwszy w 2016 r. Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów. W 2020 r. przy wspólnej inicjatywie Wydziału Prawa, Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku i Podlaskiego Klubu Biznesu rozpoczęto cykl Seminariów Prawnych dla Biznesu, kierunkowanych na długofalową i wielowątkową współpracę w pełni odpowiadającą potrzebom przedsiębiorców.

Przedstawiciele Wydziału Prawa wspierają również praktykę, biorąc udział w pracach krajowych instytucji państwowych, np. w Radzie Legislacyjnej, Krajowej Radzie Transplantacyjnej, Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Białymstoku, Biurz Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Pracownicy białostockiego Wydziału Prawa pracują również w organizacjach międzynarodowych, takich jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Rodzinnego czy Komitet Badawczy Socjologii Prawa.


 STRATEGIA ROZWOJU 

Strategia Rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku skupia się na następujących obszarach:
I. Nauka
II. Kształcenie
III. Organizacja i zarządzanie
IV. Umiędzynarodowienie
V. Współpraca z otoczeniem
VI. Ludzie

Zachęcamy do zapoznania się w powyższym dokumentem oraz do przesyłania swoich uwag na adres: promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl.


 AKTY PRAWNE 

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku działa na podstawie aktów prawnych zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym, poniżej znajdują się stosowne odniesienia do poszczególnych ram prawnych:

akty prawne zewnętrzne,

– regulaminy studiów,

– wewnętrzne przepisy Uniwersytetu w Białymstoku dotyczące doktorantów,

inne wewnętrzne przepisy Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia służy podnoszeniu jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów, a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów UwB. Dokumentacja związana z Uczelnianym Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest dostępna na stronie internetowej Uniweresytetu w Białymstoku.


Kolegium Dziekańskie

Rada Wydziału

Rada Dyscypliny

Decyzje i komunikaty Dziekana

Aktywności pracowników i studentów

Identyfikacja wizualna

Biblioteka

Wydawnictwo Temida 2

Kontakt

Dostępność cyfrowa

Polityka prywatności

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Ocena programowa

Baza wędkarska w Węgorzewie

Spotkanie jubileuszowe absolwentów 2012

Fundacje i stowarzyszenia

WIRTUALNY SPACER