Platformy, instrukcje obsługi

Bazy elektroniczne

Materiały dla studentów z niepełnosprawnościami, anglojęzycznych itp.

Zdalne kształcenie a prawa autorskie

Zasady przeprowadzania egzaminu w formie ustnej

Obowiązujące wymogi bezpieczeństwa

Zasady dotyczące wymogów przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Decyzje, komunikaty, okólniki Dziekana dotyczące zdalnego kształcenia

Zarządzenia Rektora w sprawie prowadzenia zajęć

Informacja o instytucjach, które oferują wsparcie psychologiczne i psychiczne dla pracowników, studentów i doktorantów UwB w ramach NFZ


Zasady przeprowadzania egzaminu w formie ustnej przy wykorzystaniu platformy Eduportal.uwb.edu.pl


Przeprowadzenie zdalnego egzaminu ustnego możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzia Blackboard Collaborate Ultra, przy zniesionym obowiązku podpisywania odpowiedniego protokołu potwierdzającego otrzymanie oceny przez studenta/studentów.


W celu przeprowadzenia bezawaryjnego połączenia przy przeprowadzaniu egzaminu w formie ustnej konieczne jest posiadanie przez Państwa i studentów/doktorantów komputera stacjonarnego lub laptopa wraz ze sprawnymi: kamerą, głośnikiem i mikrofonem. Platforma na urządzeniach z systemem Windows najlepiej działa na zaktualizowanych przeglądarkach Chrome oraz Firefox, a w przypadku urządzeń z systemem MacOs na Chrome, Firefox oraz Safari. Należy również zadbać, aby w trakcie połączenia mieli Państwo i studenci/doktoranci dobry dostęp do Internetu.


W celu nawiązania połączenia audio-video przy pomocy  należy:

 1. Zalogować się do platformy
 2. Wejść w docelowy kurs
 3. W lewym pasku menu wejść w Panel sterowania → Personalizacja → Dostępność narzędzi
 4. Domyślnie narzędzie Blackboard Collaborate Ultra jest nieaktywne, dlatego w tym oknie, przy nazwie Blackboard Collaborate Ultra należy zaznaczyć pole "Dostępny". Pole podświetli się na pomarańczowy kolor i poinformuje, że od tej chwili narzędzie jest dostępne. Klikamy w prawym dolnym rogu przycisk “Prześlij” w celu zatwierdzenia zmian
 5. Kliknąć menu na zakładkę "Treść"
 6. Kliknąć w poziomym menu w głównym oknie Narzędzia → Więcej narzędzi → Blackboard Collaborate Ultra
 7. Tutaj można zmienić nazwę łącza, pozostałe ustawienia zostawić bez zmian. Kliknąć przycisk "Prześlij"
 8. Wejść w utworzone łącze
 9. Po kliknięciu “Zapisz”, osoby przypisane do kursu będą mogły się połączyć przy pomocy Blackboard Collaborate Ultra do utworzonej sesji
 10. W celu udostępnienia połączenia dla osób, które nie są przypisane do kursu należy wejść w utworzoną sesję, zaznaczyć pole "dostęp dla gości". Pole to zostanie podświetlone na zielono, a pod nim pojawi się link.

Podany link, należy udostępnić np: poprzez e-mail zaproszonym gościom. Klikamy pole “Zapisz” w celu zapisania zmian.

 

Zasady przeprowadzenia rejestracji przebiegu zaliczenia /egzaminu w formie ustnej

Prowadzący zajęcia, który uzyskał zgodę Dziekana na przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu w formie ustnej, a studenci wyrazili zgodę na taka formę, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zaliczenia/egzaminu:

 1. przekazuje do dziekanatu na adres wp-dz@uwb.edu.pl zgodę Dziekana wraz z informacją o terminie zaliczenia/egzaminu, wskazując kierunek i formę studiów oraz nazwę przedmiotu,
 2. prowadzący zajęcia na platformie blackbord.uwb.edu.pl (Blackboard Collaborate Ultra) zakłada sesję do przeprowadzenia zdalnego zaliczenia/egzaminu zgodnie z instrukcją (Załącznik nr 1), nawiązuje połączenie ze studentem rejestrując jego przebieg, tym samym odpowiada za rejestrację przebiegu tego zaliczenia/egzaminu,
 3. prowadzący zajęcia po zakończeniu zaliczenia/egzaminu pobiera zapis rejestracji nagrania oraz odpowiada za jego zabezpieczenie przed zniszczeniem lub udostępnieniem innym osobom
 4. prowadzący zajęcia usuwa nagranie w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia oceny zgodnie z instrukcją (Załącznik nr 1) i niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika katedry/zakładu. O usunięciu nagrań z przeprowadzonych przez pracowników katedry/zakładu zaliczeń/egzaminów kierownik zawiadamia dziekana wydziału w terminie 21 dni od zakończenia danej sesji egzaminacyjnej